Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de www.biblosclube.com é BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL, con CIF número B 15869944 e enderezo a estes efectos en Quintá 8, 15391, Oza-Cesuras (A Coruña), con correo electrónico de contacto: subscritores@biblosclube.com

2. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL

Finalidade

Xestión da solicitude

Lexitimación

Execución de un contrato / prestación de servicios

Destinatarios

Non realiza cesións de datos a terceiros

Dereitos

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional.

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace

+Info Protección de Datos

POLITICA DE PRIVACIDADE (II)

+Info Protección de Datos

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

¿Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: BIBLOS CLUBE DE LECTORES, S.L.

Domicilio Social: Quintá 8, 15391, Oza-Cesuras (A Coruña)

Teléfono: 981 777 207

E-mail: subscritores@biblosclube.com

Finalidade

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfiles

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL.

Destinatarios

¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL non realiza cesión de datos a terceiros salvo as Administracións públicas a as que sexa obrigado por lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou o correo electrónico subscritores@biblosclube.com

Do mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao de Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade có disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o O USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL garante que tódalas comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que BIBLOS CLUBE DE LECTORES, SL pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que o seu consentimento

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección de correo electrónico subscritores@biblosclube.com